เปิดรับสมัครสอบ

**เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกให้กับคณะกรรมการคุมสอบดังนี้ วันสอบข้อเขียน
  1. บัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบ
  2. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมประทับตราโรงเรียน ย้อนหลังอย่างน้อย 4 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  3. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

ABOUT US

Welcome to King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS). Thank you for considering KMIDS for your greatest treasure: the future of your children. As you read information in our website, please know that our admission and curriculum teams aim to provide your children with the best teachers, environment, and learning experiences.

KMIDS is a new unit under the College of Educational Innovation Research (CEIR) at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL).  It will serve as the pilot school that will produce high quality graduates to enter KMITL and other leading universities in Thailand and abroad. The school is also established so KMITL can achieve its vision to “Be one of the top 10 leading science and technology universities in ASEAN by 2020” and to demonstrate KMITL’s commitment to the educational development of Thailand.


Register Now
  • Address
  • King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Chalongkrung Rd. Ladkrabang, Bangkok Thailand 10520
  • Phone number
  • 088-892-6111, 092-489-4111 and 063-931-8111
  • Email
  • kmids2016@gmail.com